Splošna določila

Splošni pogoji Fit Mravljic (Žiga Mravljak s.p.) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Splošni pogoji za izvajanje športno-rekreativne vadbe ter športno-animacijskih aktivnosti (v nadaljevanju “pogoji uporabe”) Žiga Mravljak s.p. (v nadaljevanju »Fit Mravljice«) so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta Fit Mravljice in udeleženec programa oz. v njegovem ali njenem imenu starš ali skrbnik, v vsakem primeru pa plačnik programa (v nadaljevanju »udeleženec«).

Prijava

Udeleženec programa se prijavi na vadbo oz. animacijsko dejavnost preko telefona, e-pošte ali e-prijave. Ob prijavi je udeleženec dolžan navesti vse zahtevane podatke ter plačati obrok ob vpisu, če je le-ta zahtevan. Oddana prijavnica se smatra kot sklenjeno sodelovanje, in o vseh nadaljnih korakih boste pravočasno obveščeni iz strani Fit Mravljic.

Cene in plačilni pogoji

 1. Cene storitev so določene s programom, lokacijo vadbe, vrsto, obliko in pogostostjo vadbe ter veljajo od dneva objave programa, opredeljene pa so v uradnem ceniku na spletni strani oz v prijavnici/pogodbi. Fit Mravljice  si pridržujejo pravico do spremembe cen, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja ter predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.
 2. Starši oz skrbniki se obvezujejo k rednemu plačevanju mesečnih obrokov, ki bodo iz strani Fit Mravljic poslane ob koncu vsakega meseca za pretekli mesec na elektronski naslov. Izjema so Intenzivni plavalni tečaji in tečaji rolkanja, ki se plačajo po predračunu, ki velja kot rezervacija mesta na samem tečaju.
 3.  V primeru povišanja stroškov zaradi cen energentov ali najemnine prostorov si izvajalec pridržuje pravice do spremembe cen programov.
 4. Odstop od dejavnosti Fit Mravljice velja od trenutka pisne odpovedi in je mogoč v vsakem trenutku. V tem primeru se cena programa sorazmerno zmanjša glede na število obiskanih ur samega programa oz. v skladu s plačilnimi pogoji posameznega programa, ki so navedeni v plačilnih pogojih.
 5. Izvajalec ponuja različne plačilne pogoje, ki so odrejeni glede na dejavnost in so točno določeni pred samim vpisom udeleženca.
 6. Cenik je objavljen pod vsakim programom na uradni spletni strani
 7. Cenik velja od 1.9.2023
 • Fit Mravljice TELOVADBE (Center Galactica): Višina mesečnega zneska za programe Fit Mravljice TELOVADBE v Galactici se obračunava po sledečih pogojih. Cena programa je 35 eur/mesec. V primeru, da je bil otrok prisoten 0-2x se obračuna cena 20 eur/mesec. V primeru prisotnosti 3-4x oz 5x (kadar ima mesec večje število delovnih dni) na mesec, se obračuna polna cena tečaja (35 eur/mesec) brez dodatkov. Polna cena programa se v tem primeru obračuna tudi ko se bo telovadba zaradi počitnic ali praznikov izvajala samo 3x na teden.
 • Fit Mravjice TELOVADBA (Vrtec Velenje): Višina mesečnega zneska za programe Fit Mravljice TELOVADBE v Vrtcu Velenje se obračunava po sledečih pogojih. Cena programa je 29,90 eur/mesec. V primeru, da je bil otrok prisoten 0-2x se obračuna cena 18 eur/mesec. V primeru prisotnosti 2-4x oz. 5x (kadar ima mesec večje število delovnih dni ) na mesec, se obračuna polna cena tečaja (29,90eur/mesec) brez dodatkov. Polna cena programa se v tem primeru obračuna tudi, ko se bo telovadba zaradi počitnic ali praznikov izvajala samo 3x na teden.
 • Fit Mravljice CELOLETNI PLAVALNI TEČAJ: Višina mesečnega zneska za program Fit Mravljice Celoletni plavalni tečaj, se obračunava po sledečih pogojih. Cena programa je 60 eur/mesec. V primeru, da je bil otrok prisoten 0-2x se obračuna cena 40 eur/mesec. V primeru prisotnosti 3-4x oz 5x (kadar ima mesec večje število delovnih dni) na mesec, se obračuna polna cena tečaja (60 eur/mesec) brez dodatkov. Polna cena programa se v tem primeru obračuna tudi kadar se bo plavalni tečaj zaradi počitnic ali praznikov izvajal samo 3x na teden. Prosimo, da nas o izostanku otroka na plavalnem tečaju pravočasno obvestite.
 • Fit Mravljice INTENZIVNI PLAVALNI TEČAJ / TEČAJ ROLKANJA: Ob vpisu v intenzivne plavalne tečaje se v 5ih dneh od prejema predračuna poravna celoten znesek tečaja, s čimer se tudi potrdi mesto na samem tečaju. V primeru odpovedi tečaja v časovnem obdobju petih (5) dni pred samim začetkom, se znesek v celoti vrne na račun staršev oz skrbnikov. Odjava manj kot pet (5) dni pred samim začetkom tečaja se na račun staršev oz skrbnikov vrne 70% plačanega zneska, razen če je za odpoved kriva bolezen. V tem primeru se ob predložitvi zdravniškega potrdila znesek vrne v celoti. Fit Mravljice nudijo udeležencu programa intenzivnega plavalnega tečaja možnost, da v primeru odsotnosti zamujene učne ure nadomesti v drugih razpoložljivih terminih, v kolikor so le-ti na voljo. V primeru, da udeleženec zamujenih učnih ur ne nadomesti, kljub temu da so mu bile omogočene to ni razlog za povračilo zamujenih učnih ur v finančni obliki oz. vračilu v denarni obliki.
 • Fit Mravljice ROJSTNI DAN: Račun za izvedbo rojstnega dne bo poslan na elektronski naslov po izvedenem praznovanju, in ga je potrebno poravnati v petih (5) dneh od prejema le tega. 

Popusti

 • Drugi (2.) oz vsak naslednji otrok iz družine ima 10% popust na izbrani program. Popusti se ne seštevajo in se obračunajo na cenejši program.
 • V primeru, da otrok obiskuje več programov pri Fit Mravljicah se na vsak naslednji program obračuna 10% popust. Popusti se ne seštevajo in se obračunajo na cenejši program.
 • Otrok, ki že obiskuje katerega od celoletnih programov ima 10% popust na dejavnosti, ki so/bodo razpisane tekom sezone (kot npr. Intenzivni plavalni tečaj, tečaj rolkanja, Športno poletno/zimsko varstvo…)

Določbe za programe Fit Mravljice

 • Fit Mravljice ne prevzemajo odgovornosti za morebitno okužbo s prenosljivimi boleznimi v času vadbe oz. izvajanja aktivnosti in je s tem udeležba udeleženca na programu stvar popolnoma lastne odločitve.
 • Udeleženec in morebitni spremljevalci morajo pri vstopu na vadbo upoštevatI takrat veljavne pogoje vstopa, ki jih določajo aktualni predpisi.
 • Udeleženec je dolžan na izbrani program priti 10 min pred pričetkom izvedbe.
 • Izvajalec se zavezuje, da bo program izvajal po načelih varnosti in kvalitete
 • S podpisom prijavnice/pogodbe oz. obiskovanjem programa udeleženec dovoljuje objavo slikovnega ali video gradiva, ki nastane pri izvedbi programov, na spletni strani Fit Mravljice ter na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram…)
 • Vse spore bosta stranki reševali sporazumno.
 • V primeru, da se stranki ne moreta sporazumeti, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče.

Izjava o zasebnosti

 • Fit Mravljice obdelujejo in varujejo vaše osebne podatke skladno z aktualno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Osebne podatke bomo uporabil izključno za namene za katere so bili dani in jih v nobenem primeru ne bomo razkrili nepooblaščenim osebam. Vaši podatki so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega organa ob podani zakonski podlagi.
 • Vaše osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe (po zakonu 5 let).
 • Podatke, ki ste nam jih posredovali lahko kadarkoli prekličete ali pa nam sporočite spremembe v primeru, da je do le-teh prišlo.

Določila zakona o varstvu osebnih podatkov

 • Udeleženec se zavezuje, da so podatki, navedeni v prijavnici resnični, podani prostovoljno in da je prijavnica podana v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Udeleženec programa prostovoljno, izrecno soglaša in dovoljuje, da Fit Mravljice osebne podatke na tej prijavnici obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
 • Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo zaradi zagotavljanja ustreznih varnostnih pogojev izvajanja programov, vodenja evidence o udeležencih programov in njihovih starših oziroma zakonitih zastopnikih, zaradi izpolnjevanja in izterjave prevzetih obveznosti po tej prijavnici ter zaradi urejanja in vzpostavitve korespondence v okviru delovanja Fit Mravljic.
 • Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se podani osebni podatki obdelujejo do njegovega preklica oz. največ 5 let ter izjavlja, da je seznanjen s pravicami v skladu z ZVOP-1.
 • Udeleženec se zavezuje, da bo izvajalcu najkasneje v roku 7 delovnih dni od nastanka spremembe sporočil vsako spremembo podatkov, ki izhajajo iz te prijavnice.
Splošni pogoji so napisani v dobri veri predvsem pa v želji, da se izognemo vsem nesporazumom, ki bi lahko omajali naše sodelovanje ter vaše zaupanje v nas in naše programe.